Projekt cestovní ruch bez bariér

Autor: webmaster <admin(at)klacr.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 02. 10. 2012

Registrańćn√≠ ńć√≠slo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938
 
Tento projekt je financov√°n z: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
STUDIE - Projekt cestovní ruch bez bariér

Cestovní ruch bez bariér

V√ĹŇ°e dotace: 92,5% celkov√Ĺch uznateln√Ĺch n√°kladŇĮ ve v√ĹŇ°i 6 444 886,04 

Tento projekt m√° za c√≠l vyuŇĺ√≠t a rozv√≠jet existuj√≠c√≠ potenci√°l cestovn√≠ho ruchu v Moravskoslezsk√©m kraji a propagovat bezbari√©rov√© cestov√°n√≠ na z√°kladńõ spolupr√°ce s rŇĮzn√Ĺmi akt√©ry v cestovn√≠m ruchu. Hlavn√≠mi aktivitami je informovat veŇôejnost o pŇô√≠stupnosti Ň°esti turistick√Ĺch oblast√≠ v kraji. Vznikne publikace s tipy na v√Ĺlety pro osoby se zdravotn√≠m postiŇĺen√≠m, rodińće s mal√Ĺmi dńõtmi a pro seniory. Souńć√°st√≠ projektu je tak√© prŇĮzkum poskytovatelŇĮ sluŇĺeb bezbari√©rov√©ho cestovn√≠ho ruchu. V z√°vńõru projektu dojde k uspoŇô√°d√°n√≠ mezin√°rodn√≠ konference za √ļńćasti z√°stupcŇĮ z Polsk√Ĺch a Slovensk√Ĺch regionŇĮ a k uskuteńćnńõn√≠ marketingov√Ĺch akc√≠ smńõŇôuj√≠c√≠ch k veŇôejnosti a k m√©di√≠m.   

Aktivity projektu:
-          Metodika a prŇĮzkum – aktivity zahrnuj√≠ ńćinnosti ve smńõru k potŇôeb√°m a postojŇĮm z√°kazn√≠ku sluŇĺeb bezbari√©rov√©ho cestovn√≠ho ruchu
-          Komunikace a spolupr√°ce – aktivity zahrnuj√≠ ńćinnosti ve smńõru k jednotliv√Ĺm subjektŇĮm a partnerstv√≠m pŇĮsob√≠c√≠m v cestovn√≠m ruchu na √ļzem√≠ Moravskoslezsk√©ho kraje
-          Propagace a image – aktivity jsou zamńõŇôen√© na poŇô√°dan√≠ akci, kter√© by mńõly pŇôispńõt ke zviditelnńõn√≠ kraje jako aktivn√≠ho regionu v t√©matu bezbari√©rov√©ho cestovn√≠ho ruchu v r√°mci ńĆR a pŇô√≠hranińćn√≠ch oblast√≠ Slovenska a Polska, pŇôil√°kat k n√°vŇ°tńõvńõ osoby s omezenou schopnost√≠ pohybu a orientace a zvyŇ°ovat informovanost veŇôejnosti o bezbari√©rov√©m cestov√°n√≠
-          Ňė√≠zen√≠, koordinace a administrace projektu – aktivita zahrnuje ńćinnosti spojen√© se strategick√Ĺm Ňô√≠zen√≠m projektu, koordinaci kl√≠ńćov√Ĺch aktivit, organizańćn√≠ a provozn√≠ str√°nku projektu.
 
Nyn√≠ se nach√°z√≠me ve f√°zi zah√°jen√≠ projektu. Smlouva o poskytnut√≠ dotace byla podeps√°na jiŇĺ ke konci roku 2010. Z Moravskoslezsk√©ho kraje jsme z√≠skali finanńćn√≠ pŇô√≠spńõvek ve v√ĹŇ°i 500 tis√≠c Kńć, na kter√Ĺ byla ke konci roku 2010 tak√© podeps√°na smlouva o poskytnut√≠ dotace. V souńćasnosti prob√≠h√° v√Ĺbńõrov√© Ňô√≠zen√≠ k aktivitńõ 1 a 2 a pŇôipravuje se v√Ĺbńõrov√© Ňô√≠zen√≠ k aktivitńõ 3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evropsk√° unie – investice do vaŇ°√≠ budoucnosti – Podporov√°no z Evropsk√©ho fondu pro region√°ln√≠ rozvoj
 
 Tento projekt je spolufinancov√°n z rozpońćtu Moravskoslezsk√©ho kraje