Strategie rozvoje

Autor: webmaster <admin(at)klacr.cz>, Téma: Základní informace, Vydáno dne: 19. 09. 2012Strategie rozvoje KLACR, o.s. - Moravskoslezský klastr cestovního ruchu na léta 2012-2015

 

Koncepce rozvoje KLACR, o.s. - Moravskoslezský klastr cestovního ruchu na léta 2009-2010

Cílem organizací sdružených v klastru cestovního ruchu je ve spolupráci s Moravskoslezským krajem posílit povědomí o turistickém potenciálu kraje a společnými aktivitami zvýšit jeho návštěvnost.

Ve Stanovách registrovaných MV dne 17.10.2008 je ukotvena základní VIZE a cíle klastrové organizace:

Úspěšnou spoluprací a zvýšením výkonnosti zainteresovaných subjektů a firem, působících v oblastech cestovního ruchu, vytvořit z Moravskoslezského kraje v horizontu pěti let prestižní tuzemskou a incomingovou destinaci poskytující kvalitní služby.

HlavnĂ­ cĂ­le:

Další cíle:

Z nich vychází záměry rozvoje organizace v následujících oblastech pro léta 2009 - 2010:

1) informovanost - kooperace

Prohloubení vzájemné informovanosti a komunikace mezi poskytovateli služeb- komerční sférou, veřejným a vzdělávacím je významným aspektem k rozvoji cestovního ruchu. Nekoordinovanost snižuje výkonnost.

Cíl: Zlepšit komunikaci a vzájemnou informovanost mezi aktéry v cestovním ruchu, a to ve všech oblastech - veřejné, komerční a vzdělávací. Tento cíl bude akcentován a realizován zvyšováním počtu členů.
 

Nástroje:

2) propagace

Koordinací propagačních a prezentačních aktivit zvýraznit turistickou nabídku a zefektivnit jejích propagaci, včetně úspory nákladů.

Cíl: Postupné provázání izolované nabídky do nabídky produktových balíčků v trhem požadované podobě

Nástroje:

3) vzdělávání

Cíl: Zefektivnit vzdělávací aktivity, vytvořit užší vazbu mezi teorií a praxí

4) financování

Cíl: Úspěch společnosti je závislý na její finanční nezávislosti.

Nástroj: