Projekt spoleńćnńõ spr√°vn√Ĺm smńõrem

Autor: webmaster <admin(at)klacr.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 08. 03. 2011

Reg. ńć√≠slo: CZ.1.10/2.2.00/07.00939
 
Tento projekt je financov√°n z  ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.
V√ĹŇ°e dotace je ve v√ĹŇ°i 9 236 945, 01 Kńć, coŇĺ je 92,5% celkov√Ĺch uznateln√Ĺch n√°kladŇĮ


 
 

Hlavn√≠m c√≠lem  projektu je dos√°hnout komplexnńõjŇ°√≠ a Ň°irŇ°√≠ turistick√© nab√≠dky v regionu a vytvoŇôit nov√© produkty CR, kter√© podpoŇô√≠ rozvoj CR a zv√ĹŇ°√≠ n√°vŇ°tńõvnost regionu, zlepŇ°√≠ koordinaci a organizaci CR v Moravskoslezsk√©m kraji, zv√ĹŇ°√≠ pŇôehlednost a zjednoduŇ°√≠ pŇô√≠stup k nab√≠dce CR v regionu. PŇôedmńõtem projektu je realizace aktivit vedouc√≠ch k zajiŇ°tńõn√≠ on-line datab√°ze poskytovatelŇĮ sluŇĺeb v CR v MSk, vytvoŇôen√≠ jednotn√©ho telefonn√≠ho ńć√≠sla v r√°mci cel√©ho MSK, na kter√©m se turist√© zdarma dozvńõd√≠ poŇĺadovan√© informace ze vŇ°ech turistick√Ĺch oblast√≠ MSK, a vznikne tak√© internetov√Ĺ zpravodaj, kter√Ĺ bude vyd√°v√°n 2x rońćnńõ a bude obsahovat informace o CR.

Aktivity projektu:
-          vytvoŇôen√≠ grafick√©ho designu projektu
-          osloven√≠ poskytovatelŇĮ sluŇĺeb v CR a jejich zapojen√≠ do datab√°ze TourPoint
-          sbńõr informac√≠ a naplnńõn√≠ datab√°ze TourPoint
-          poŇô√≠zen√≠ a instalace technologie a vytvoŇôen√≠ software datab√°ze TourPoint
-          n√°kup internetov√© dom√©ny
-          vytvoŇôen√≠ internetov√Ĺch st√°nek TourPoint
-          poŇô√≠zen√≠ a instalace potŇôebn√© technologie Callcentra
-          propojen√≠ Callcentra s webovou aplikac√≠ TourPoint
-          pracovn√≠ workshopy
-          odborn√© konference
-          vytvoŇôen√≠ internetov√©ho zpravodaje
-          marketingov√° kampaŇą – propagace postupŇĮ projektu
-          projektov√© Ňô√≠zen√≠ a administrace projektu
 
 
V souńćasnosti je podeps√°na smlouva o poskytnut√≠ dotace a pŇôipravuj√≠ se v√Ĺbńõrov√° Ňô√≠zen√≠ na realiz√°tora cel√©ho projektu, kter√Ĺ vytvoŇô√≠ ToufPoin a internetov√Ĺ zpravodaj, Callcentrum, marketingovou kampaŇą a bude poŇô√°dat konference.
 
 
 
 Evropsk√° unie – investice do vaŇ°√≠ budoucnosti – Podporov√°no z Evropsk√©ho fondu pro region√°ln√≠ rozvoj